Gustafssonstiftelsen  Ansök före 15/5

070-7157934


Ansökan

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården.

Vem kan få bidrag?
Berättigad att söka bidrag är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård.
När ansökningar inkommer från forskarstuderande och post doc studenter från samma forskningsgrupp vill stiftelsen att gruppledaren beskriver övergripande forskningsmål inom gruppen.

Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Stipendier
Styrelsen har beslutat utdela stipendier (1-3 månader) för att forskning och utvecklingsarbete ska kunna bedrivas på heltid. Stipendier utgår för närvarande med 25.000 kr per stipendiemånad för odisputerad och 30.000 kr för disputerad.

Bidrag
Forskningsbidrag kan beviljas till vetenskaplig utrustning, laboratoriemateriel, analyskostnader med mera. Medel utgår som regel inte för att anställa annan, för resor eller deltagande i kongresser.
Stipendier eller forskningsbidrag beviljas högst 3 år i rad till samma projekt eller huvudansvarig. För forskningsanslag och stipendier krävs dokumenterad erfarenhet eller kvalificerad handledning och en fullständigt ifylld och i tid inlämnad ansökan.

Vetenskapliga möten/ Kongresser
Bidrag kan utgå för anordnande av vetenskapliga kongresser eller motsvarande.

Ansökan till Anna-Lisa och Arne Gustafssons stiftelse

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 15/5 innevarande år och mailas till gustafssonstiftelsen@gmail.com.

Att ansöka om forskningsanslag/stipendium

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du mailar din ansökan till gustafssonstiftelsen@gmail.com. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 Maj kl. 23:59.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med GDPR. Samtycke lämnas även till publicering av namn- och projektitel på hemsidan.

Anvisningar för ansökan
1. Stiftelsens forsknings-stipendium/anslag är främst avsett för ograduerade forskare, men även forskare som disputerat kan söka.

2. Även tidigare stipendiat kan komma ifråga; i så fall skall ny fullständig ansökan lämnas in med rapport om när tidigare erhållet stipendium utnyttjats (vetenskaplig rapport emotses) eller planeras bli utnyttjat. Forskningsstipendium kan tilldelas under högst tre på varandra följande år.

3. Beviljat stipendium ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum genom att ange när och vart medlen ska utbetalas. Medel som inte rekvirerats i tid återgår till stiftelsen.

4. Beviljat och rekvirerat stipendium ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum. Tiden kan förlängas till 24 månader om synnerliga skäl finns. Anhållan om förlängd tid måste göras innan förbrukningstiden har gått ut. Som längst kan ett års förlängning beviljas.

5. Ansökan skall mailas till gustafssonstiftelsen@gmail.com

6. Ansökan skall innehålla uppgift om för vilken tid stipendium önskas samt åtföljas av en fyllig redogörelse beträffande syftet med forskningsprojektet och planen för dess genomförande jämte de handlingar i övrigt som den sökande önskar åberopa för att styrka sina kvalifikationer. Av redogörelsen bör även framgå av vilken anledning tjänstledighet erfordras för projektets fullföljande.

7. Stipendiat är skyldig att efter stipendietidens slut lämna en rapport till Stiftelsen t.ex. genom att beskriva projektets progress och sända in särtryck på publicerade arbeten. I publikationerna skall anges att Anna-Lisa och Arne Gustafssons Stiftelsen understött arbetet med forskningsanslag.

8. När du ansöker om forskarstipendium/anslag ber vi dig att ange bl.a. namn, kontaktinformation samt uppgifter om meriter/CV och anställning för att vi ska kunna administrera och bereda din ansökan och besluta om eventuellt beviljande av stipendium.

9. Ansökningarna inklusive bilagor ska samlas i EN pdf-fil.

10. För att ansöka om ett bidrag krävs inte ett formellt beslut från Etikprövningsmyndigheten (EPM), däremot måste en ansökan vara påbörjad. För att rekvirera medel krävs däremot ett EPM-godkännande med diarienummer.

Frågor gällande ansökan kan mailas till gustafssonstiftelsen@gmail.com

c/o Gustafsson, Bergsgatan 16, lgh 1601, 11223 Stockholm

070-7157934

gustafssonstiftelsen@gmail.com

Beviljade anslag 2019

Louise Lindberg

Titel; Fetma i barndomen: psykosociala konsekvenser och långsiktig hälsa

Syftet med studien är att undersöka kort- och långsiktiga konsekvenser hos individer som genomgått fetmabehandling i barndomen jämfört med en populationsbaserad jämförelsegrupp. Vi undersöker utbildningsnivå, ångest och depression i barndomen och risk för tidig död. Vi har funnit att barn med fetma har 30-40% högre risk att drabbas av ångest och depression jämfört med barn i den allmänna befolkningen. Vidare visar studierna på att barn med fetma har tre gånger så hög risk att dö i tidig vuxen ålder jämfört med kontrollgruppen.

Eleonora Falk

Titel; Samhällsstöd till barn med cystisk fibros och förutsättningarna för en vård på lika villkor

Cystisk fibros (CF) är en kroniskt progredierande sjukdom som främst påverkar lungorna och mag-tarmkanalen. Stockholms CF-center drivs som ett multiprofessionellt team, där patientärenden beaktas även utifrån psykosociala perspektiv. Kuratorn i teamet har ett särskilt ansvar för dessa frågor. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera på vilket sätt, beviljade samhällsstöd påverkar förutsättningarna för en jämlik vård hos barn med CF. Tre delstudier planeras ingå som behandlar frågeställningar utifrån olika perspektiv. Doktorandprojektet planeras genomföras av en sjukhuskurator med handledning av både en disputerade överläkare och socionom. Forskning med fokus på sociala- och försäkringsmedicinska frågor är mycket bristfällig inom hälso- och sjukvården. Forskningsområdet är väsentligt i ljuset av en snabb medicinsk utveckling, kopplingen till aktuella samhällsfrågor, rättsliga målsättningar och patientfamiljers vardag.

Lijuan Xiu

Title; Is sleep a modifiable behavioural factor in obesity prevention in children?

The association between sleep and obesity has attracted some attention and poor sleep has been suggested as one of the obesity-related behaviours. Whether sleep is a modifiable factor in obesity prevention is still lack of evidence. In this project we aim to clarify whether delivery of a sleep component in obesity intervention is an effective strategy to improve child sleep and ultimately contribute to preventing obesity in children. This is a sub-study of the Early Stockholm Obesity Prevention Project. We have followed 238 children and their parents in Stockholm from the child one to six years old. We aim to assess whether a family-based intervention can have impact on child’s diet, sleep and physical activity, and further contribute to prevent child obesity.


Markus Brissman

Titeln ”Cardiovascular health in adolescents five years after Roux-en-Y Gastric Bypass surgery”

Emilia Hagman

Titel: Hur är fetma bland barn och ungdomar kopplat till kardio-metabol sjuklighet i ung vuxen ålder?

Barn och ungdomar med fetma har en generellt ökad risk för framtida medicinska och psykosociala komplikationer. Riskmarkörer för framtida följdsjuklighet såsom insulinresistens och blodtryckspåverkan kan ses redan hos barn men vi vet inte hur stor andel som riskerar medicinska konsekvenser av sin fetma redan som unga vuxna och inte heller hur specifika subgrupper med ökad risk bäst ska identifieras. Genom att följa barn och ungdomar som behandlats för fetma studerar vi just detta genom att nyttja våra svenska register. Vi använder oss av data från bl a läkemedelsregistret, patientregistret, dödsorsaksregistret samt kvalitetsregistret BarnObesitasRegistret I Sverige (BORIS).

Johanna Rubin

Titel:Neurologiska komplikationer vid hiv-infektion hos barn

Vårt mål är att kartlägga förekomsten av neurologiska komplikationer hos barn med hiv i Sverige samt i en studie från Uganda närmare studera hur samtidig användning av hiv-läkemedel och epilepsi medicinering fungerar. Internationella studier visar en ökad förekomst av neurologisk påverkan och kognitiva förändringar hos barn och ungdomar med hiv. För att kunna stödja barn och ungdomar till en optimal livskvalité trots en hiv diagnos krävs att barnets/ungdomens eventuella funktionsvariationer blir kända. Genom att ta reda på hur situationen är i den svenska gruppen hiv-positiva barn får vi underlag att införliva denna kunskap i den kliniska vården av barn med hiv. Studien i Uganda kan också ge värdefulla kunskaper kring hur behandling av epilepsi kan optimeras för barn med samtidig hiv infektion.

Ewa Henckel

Titel: TELLUS - Telomerer, lungsjukdom och oxidativ stress hos för tidigt födda barn

I TELLUS undersöker vi om det mycket för tidigt födda barnet åldras fortare cellulärt på grund av den dramatiska miljöförändring det innebär att lämna den skyddande miljön i livmodern för tidigt och beskriva den inflammatoriska fenotypen av det extremt för tidig födda barnet. Stiftelsens bidrag har stöttat arbete att sprida kunskapen om metoden som är utvecklad i TELLUS. Tillsammans forskare i Dresden kommer vi att följa tillväxthämmade foster under graviditeten och sedan under första levnadsåret. Vi kommer studera utvecklingen av immunsystemet efter intrauterin tillväxthämning, med planerad start inom 6 månader. I Dresden jobbade vi med etikansökan och studieprotokollet. Min roll i projektet är att planera god provtagning och analys av immunsystemets utveckling i samarbete med med dr Brodin på SciLifeLab där analyser av immunsystemet kommer ske.